கவிதை | மகள்


ஒரு மகள்
ஒரு அப்பா
என் மகளுக்கு – நான்
அப்பாவாக
இருப்பதுக்கு இதயம் துடிக்கும்
அனால் நான் அப்பா
மனது அலாரம் அடிக்கும்;
கஷ்டப்பட்டு உழைத்து
கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கும்
அப்பாவென
சொல்லிச் சொல்லி
வளர்க்கும் அப்பா
என் மகள் என – நான்
வளர்க்கும்
என் மகள்.
என் மனசு – என்
மகளின் அப்பாவாக
இருக்க
மறுக்கிறது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *