கண்ணுறங்கு கண்மணி!


துன்பமில்லை துயரமில்லை மனசிலே களங்கமில்லை

பொறுப்பில்லை வெறுப்பில்லை நெஞ்சிலே பாரமில்லை

ஆசையில்லை வேஷமில்லை கண்ணிலே மோசமில்லை

கண்ணுறங்கு கண்மணியே… நீயும் இங்கே பொய்யில்லை!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *