விடியலை தின்னும் இரவுகள்! | கூடலூர் சிந்துஷன்|


விடியலை தின்னும் இரவுகள்!!!

விடியலை எரித்து நீறு பூசி
மகிழ்ந்தது அந்த இரவுகள்
எஞ்சிய விடியலும் இன்று
ஏலத்தில் விற்கப்படுகிறது!

நாங்கள் நாங்களாகவும்
நீங்கள் நீங்களாகவும்
அவர்கள் அவர்களாகவும்
இன்றும் அப்படியேதான் இருக்கிறது!

எ(ண்ண)ங்களில் சிலர் மட்டுமே
அவர்களாகும் முயற்சியில்
பலமாக ஈடுபட்டுக்கொள்கிறார்கள்
அது எந்தளவு (அ)சாத்தியம் என்பதை
காலம் தெளிவாக காட்டிவிடுகின்றது!

ஒன்றுபட்டால் மட்டும் வாழ்வு என்பதை
போதிப்பவனுக்கும் விருப்பமில்லை
ஒன்றாகி வெல்வதற்கு
யார் முடிசூடுவது என்பதில் குழப்பம்!

பலநூறு போராட்டங்களின் பின்னும்
அந்த கொடிய நீண்ட இரவு
விடியலை தின்றுகொண்டிருக்கையில்
விடியல் சாத்தியமற்றதாகி போகிறது!!!

நன்றி – கூடலூர் சிந்துஷன்.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *