தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள்!


இனம் வாழ இவர் செய்தார் தியாகம்!

இவர் எண்ணம் வாழ நாம் செய்வோம் யாகம்!

கார்த்திகைப் பூ எடுத்து வாரீர்!

கல்லறைக்குள் துயிலும்

கண்மணிகள் காலடியில் போட…

– Brown.T –Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *