சாதனையின் தந்தை


சாதனைகள் பல புரிய வேதனைகள் நீ சுமந்தாய்
சோதனைகள் உனை சூழ தளராமல் நீ நிமிர்ந்தாய்
தள்ளாத வயதில் உன் கரம் பற்றி நான் நடந்தேன்
உன் கனவு நனவாக நான் என்றும் உழைத்திடுவேன்!

 One thought on “சாதனையின் தந்தை

  1. நீ….
    விட்டுப்போன எச்சங்களை சுமக்கிறேன்
    பட்டுப்போன மனித மனங்களை பார்கிறேன்
    காந்தி தேசம் எனக் கொண்டேன் காதலை,
    கயவர்கள் கூடாரமாகுமோ நாளை ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *