மே 18 | எரிதணல் அடங்கிய பொழுதுகள்


சுடர்விட்டு எரியும் தீச்சுவாலை
சூரியனையும் எரித்து சாம்பலாக்கியதோ ?
சந்தன மேனிகளும் எங்கே – அவர்
சாய்ந்திட தோள்கொடுத்தோருமெங்கே ……


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *