கல்லறை கனவுகள்!


கட்டப்பட்ட இந்த கல்லறைகள் அழிவதில்லை

ஒடுக்கப்பட்ட தமிழர் இனம் சாய்வதில்லை

எழுதப்பட்ட வரலாறு என்றும் மறைந்ததில்லை

சொல்லப்பட்ட எம் சுதந்திரம் வெகு தூரமில்லை!

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *