நத்தார் நல் வாழ்த்துக்கள்!


உலக மக்கள் வாழ்க்கை பிரகாசமாகட்டும்

கலகங்கள் ஓய்ந்து உயிர்கள் வாழட்டும்

யேசுவே உம் பார்வை இங்கே விழட்டும்

நிம்மதி மூச்சினால் மனசு நிறையட்டும்!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *