சித்திரை புத்தாண்டு


தைமகள் வந்தாள் புன்னகை செய்தாள்

தாவிடும் கனவுகளை கைகளில் தந்தாள்

சித்திரைமகளும் சிணுங்கியே வருவாள்

சின்ன கனவுகளை கண்ணுக்குள் வைப்பாள்

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *