மதிப்பு !


கண்ணுக்கு தெரிந்த

மனிதரை மதிக்காவிட்டால்

கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை

மதித்தும் பயன் இல்லை!

– அன்னை தெரசா –Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *