அன்பு!


வாழ்க்கையில் அன்பான உறவு

கிடைப்பது முக்கியமல்ல!

வாழ் நாள் முழுவதும்

அன்பாக இருப்பதே முக்கியம்!

-Tamil Best Lines Collection-Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *