கடல் அலை!


வெள்ளிய அன்னக் கூட்டம் விளையாடி வீழ்வ தைப்போல

துள்ளியே அலைகள் மேன்மேல் கரையினிற் சுழன்று வீழும்!

வெள்ளலை, கரையைத் தொட்டு மீண்டபின் சிறுகால் நண்டுப்

பிள்ளைகள் ஓடி ஆடிப் பெரியதோர் வியப்பைச் செய்யும்.

– பாரதிதாசன் –Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *