காதல் வாழ்க்கை!


காதலிக்கும்போது

கவிதைதான்

கிடைக்கிறது!

காதலிக்கப்படும்போதுதான்

வாழ்க்கை கிடைக்கிறது!

– தபு ஷங்கர் –

 2 thoughts on “காதல் வாழ்க்கை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *