நண்பர்கள் | கவிதை | ராஜ்குமார்


ஒரு நல்ல நண்பன் போதும்
நம் வாழ்க்கை
முழுவதற்கும்!!!

ஆனால்…

ஒரு வாழ்க்கை போதாது
நம் நண்பர்களுடன்
வாழ்வதற்கு..!!!

நன்றி : ராஜ்குமார் | எழுத்து இணையம்

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *