“சந்தியாராகம்” கோல்டன் சூப்பர் சிங்கர் – 2019 | கனடா


கனடா நாட்டில் திருமதி இந்திராணி நாகேந்திரம் அவர்களால் 55 வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்காக நடாத்தப்படுகின்ற “சந்தியாராகம்” கோல்டன் சூப்பர் சிங்கர் – 2019 பரபரப்போடு இந்த வருடமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இதில் முதல் கட்ட தேர்வுகள் மார்க்கம் நகரில் மே 11 ம் திகதி  நடைபெற்று அதில் 20 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

இதன் அடுத்த கட்ட தேர்வுகள் ஜூன் மாதம் ஸ்காபொறோவில் நடைபெற இருக்கிறது.

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *