தமிழ் மொழி, காதல் விழி!


அவள் விழி பேசிய மொழியில்
என்னுள் உயிர் பூ ஒன்று பூத்தது

அவளின் அழகியலை வர்ணிக்க
வார்த்தை தேடலில் தமிழின்பால்
சிறு காதல் மலர்ந்தது

தமிழின் நெளிவு சுழிவுகள்
என் ஆவலை தூண்டுகின்றன
அவளின் நளின வளைவுகள்
மோகக் காதலை தூண்டுகின்றன

அவள் இதழ்களில் தவழ்வதினால்
தமிழ் இவ்வளவு அழகாயிற்றோ ?
இல்லை அவள் இதழ்களில் தவழவே
தன்னை தானே அழகாக்கிற்றோ ?

தமிழ் மொழி அழகு என்றால்
அவளின் காதல் விழி பேரழகு!

 

நன்றி : விக்டர்.SK | konjalmozhi.blogspot.com

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *